Směrnice a rovnice přímky 2x+y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6833

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-2y+9.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad