Směrnice a rovnice přímky x+y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[1; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+6

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.2426

Délka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; -1)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-y+5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 5) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad