Směrnice a rovnice přímky 3x+10y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+10y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3

Směrový úhel přímky: φ = -16°41'57″ = -0.2915 rad

X-posunutí: x0 = 20

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.747

Délka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (10; -3)

Normálový vektor: n = (3; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-3y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad