Směrnice a rovnice přímky x+10y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1x+6

Normálový tvar rovnice přímky: x+10y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1

Směrový úhel přímky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutí: x0 = 60

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.9702

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-44.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad