Směrnice a rovnice přímky x+2y=12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[2; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+6

Normálový tvar rovnice přímky: x+2y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 12

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.3666

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

střed úsečky AB: M = [1; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y+3.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (2; 5) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad