Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y+5.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad