Směrnice a rovnice přímky 5x+7y=42


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.7143x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+7y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.7143

Směrový úhel přímky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutí: x0 = 8.4

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.8824

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y-7 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 81°52'12″ = 1.4289 rad