Směrnice a rovnice přímky 3x+8y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.375x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+8y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.375

Směrový úhel přímky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutí: x0 = 16

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.618

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

střed úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 69°26'38″ = 1.212 rad