Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[2; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 3.2

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.9711

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [1; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+25.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (2; 3) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad