Směrnice a rovnice přímky 8x+3y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[3; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.6667x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+3y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.6667

Směrový úhel přímky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.809

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+27.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (3; 0) ;   |OB| = 3
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad