Směrnice a rovnice přímky 7x+5y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.4x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+5y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.4

Směrový úhel přímky: φ = -54°27'44″ = -0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 5.7143

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6499

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; -7)

Normálový vektor: n = (7; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-7y+19 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 78°41'24″ = 1.3734 rad