Směrnice a rovnice přímky 7x+6y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.1667x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+6y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.1667

Směrový úhel přímky: φ = -49°23'55″ = -0.8622 rad

X-posunutí: x0 = 6.8571

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2063

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; -7)

Normálový vektor: n = (7; 6)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-7y+13.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 80°32'16″ = 1.4056 rad