Směrnice a rovnice přímky 3x+7y=56


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4286x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+7y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4286

Směrový úhel přímky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutí: x0 = 18.6667

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.3532

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 54°27'44″ = 0.9505 rad