Směrnice a rovnice přímky 8x-5y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6x-1.6

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-5y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6

Směrový úhel přímky: φ = 57°59'41″ = 1.0122 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -1.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.848

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; 8)

Normálový vektor: n = (8; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+8y-49.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad