Směrnice a rovnice přímky 7x-9y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.7778x+0.2222

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-9y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t+1
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.7778

Směrový úhel přímky: φ = 37°52'30″ = 0.661 rad

X-posunutí: x0 = -0.2857

Y-posunutí: y0 = q = 0.2222

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.1754

Délka úsečky AB: |AB| = 11.4018

Vektor: AB = (9; 7)

Normálový vektor: n = (7; -9)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+7y-81 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad