Směrnice a rovnice přímky x-2y=-1


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[1; 1] a B[3; 2]

Výpočet:

Směrnice: k = 0.5

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x+0.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-2y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 0.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4472

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

střed úsečky AB: M = [2; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-5.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 5
Úhel ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad