Směrnice a rovnice přímky 2x-3y=-1


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6667x+0.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-3y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = 2t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6667

Směrový úhel přímky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutí: x0 = -0.5

Y-posunutí: y0 = q = 0.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.2774

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-11.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 7
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad