Směrnice a rovnice přímky x+5y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+1.2

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 1.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.1767

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-17 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad