Směrnice a rovnice přímky 7x-5y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.4x-0.4

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-5y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.4

Směrový úhel přímky: φ = 54°27'44″ = 0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 0.2857

Y-posunutí: y0 = q = -0.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.2325

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; 7)

Normálový vektor: n = (7; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+7y-49 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad