Směrnice a rovnice přímky 7x+y=17


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[2; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -7x+17

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -7

Směrový úhel přímky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 2.4286

Y-posunutí: y0 = q = 17

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4042

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

střed úsečky AB: M = [1.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+44 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 3) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 27°58'46″ = 0.4883 rad