Směrnice a rovnice přímky 10x+7y=80


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.4286x+11.4286

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+7y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.4286

Směrový úhel přímky: φ = -55°29″ = -0.9601 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 11.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5539

Délka úsečky AB: |AB| = 12.2066

Vektor: AB = (7; -10)

Normálový vektor: n = (10; 7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-10y+18.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 84°17'22″ = 1.4711 rad