Směrnice a rovnice přímky x+2y=5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+2.5

Normálový tvar rovnice přímky: x+2y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 2.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.2361

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

střed úsečky AB: M = [2; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-2.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 5
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad