Směrnice a rovnice přímky x+5y=11


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+2.2

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 11

Y-posunutí: y0 = q = 2.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1573

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-16 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 53°58'21″ = 0.942 rad