Směrnice a rovnice přímky 4x-7y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5714x+1.4286

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-7y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5714

Směrový úhel přímky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutí: x0 = -2.5

Y-posunutí: y0 = q = 1.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2403

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad