Směrnice a rovnice přímky 2x-9y=-25


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[1; 3] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2222x+2.7778

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-9y+25 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t+1
y = 2t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2222

Směrový úhel přímky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutí: x0 = -12.5

Y-posunutí: y0 = q = 2.7778

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7116

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-57.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 25
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad