Směrnice a rovnice přímky x+2y=7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+3.5

Normálový tvar rovnice přímky: x+2y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = -t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = 3.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1305

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

střed úsečky AB: M = [2; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-1.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 9
Úhel ∠ AOB = 37°52'30″ = 0.661 rad