Směrnice a rovnice přímky x-2y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x+2.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-2y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = -5

Y-posunutí: y0 = q = 2.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.2361

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

střed úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-7.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 15
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad