Směrnice a rovnice přímky 3x-4y=-9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x+2.25

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-4y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = 3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = -3

Y-posunutí: y0 = q = 2.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-25.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 23
Úhel ∠ AOB = 21°22'14″ = 0.373 rad