Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+3.6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 3.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.087

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-13 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad