Směrnice a rovnice přímky 2x+7y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2857x+3.2857

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+7y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = -2t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2857

Směrový úhel přímky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutí: x0 = 11.5

Y-posunutí: y0 = q = 3.2857

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1593

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-27.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 11
Úhel ∠ AOB = 64°26'24″ = 1.1247 rad