Směrnice a rovnice přímky 3x-7y=-18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4286x+2.5714

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-7y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = 3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4286

Směrový úhel přímky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutí: x0 = -6

Y-posunutí: y0 = q = 2.5714

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.3635

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-45 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 26
Úhel ∠ AOB = 34°41'43″ = 0.6055 rad