Směrnice a rovnice přímky x-2y=-7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x+3.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-2y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = -7

Y-posunutí: y0 = q = 3.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1305

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

střed úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-8.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 23
Úhel ∠ AOB = 16°55'39″ = 0.2954 rad