Směrnice a rovnice přímky x+3y=13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+4.3333

Normálový tvar rovnice přímky: x+3y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 13

Y-posunutí: y0 = q = 4.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.111

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-4 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 39°5'38″ = 0.6823 rad