Směrnice a rovnice přímky 2x-3y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6667x+3.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-3y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = 2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6667

Směrový úhel přímky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutí: x0 = -5

Y-posunutí: y0 = q = 3.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7735

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-17.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad