Směrnice a rovnice přímky 2x-5y=-18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4x+3.6

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-5y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4

Směrový úhel přímky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutí: x0 = -9

Y-posunutí: y0 = q = 3.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.3425

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-27.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad