Směrnice a rovnice přímky 3x+7y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4286x+4.4286

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+7y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = -3t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4286

Směrový úhel přímky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutí: x0 = 10.3333

Y-posunutí: y0 = q = 4.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.0705

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-24 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 68°50'19″ = 1.2015 rad