Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[3; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+7.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = -5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = 7.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7854

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [2; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+8.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (3; 0) ;   |OB| = 3
Skalární součin OA .OB = 3
Úhel ∠ AOB = 78°41'24″ = 1.3734 rad