Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x+2.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = 5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 2.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9285

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [2; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 53
Úhel ∠ AOB = 5°23'22″ = 0.0941 rad