Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+5.6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -3t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 9.3333

Y-posunutí: y0 = q = 5.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.802

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-7 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 60°15'18″ = 1.0517 rad