Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=27


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+5.4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-27 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 13.5

Y-posunutí: y0 = q = 5.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.0138

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 21
Úhel ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad