Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=17


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+8.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 3.4

Y-posunutí: y0 = q = 8.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1568

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+13.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 9
Úhel ∠ AOB = 62°6'10″ = 1.0839 rad