Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[4; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+6.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 6.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.547

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+2.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (4; 4) ;   |OB| = 5.6569
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 35°32'16″ = 0.6202 rad