Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=27


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+6.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-27 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 6.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.4

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y+1.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 23
Úhel ∠ AOB = 49°34'26″ = 0.8652 rad