Směrnice a rovnice přímky 2x-8y=-46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+5.75

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-8y+46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+1
y = 2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -23

Y-posunutí: y0 = q = 5.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.5783

Délka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; 2)

Normálový vektor: n = (2; -8)

střed úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+2y-54 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 57
Úhel ∠ AOB = 38°54'15″ = 0.679 rad