Směrnice a rovnice přímky 2x+9y=74


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2222x+8.2222

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+9y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t+1
y = -2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2222

Směrový úhel přímky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutí: x0 = 37

Y-posunutí: y0 = q = 8.2222

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.0264

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

střed úsečky AB: M = [5.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-35.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 51°54'40″ = 0.906 rad