Směrnice a rovnice přímky x-y=-7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = x+7

Normálový tvar rovnice přímky: x-y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1

Směrový úhel přímky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutí: x0 = -7

Y-posunutí: y0 = q = 7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9497

Délka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; 2)

Normálový vektor: n = (1; -1)

střed úsečky AB: M = [2; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x+2y-22 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 83
Úhel ∠ AOB = 9°34'27″ = 0.1671 rad