Směrnice a rovnice přímky 3x+2y=19


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[1; 8] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.5x+9.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+2y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+1
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.5

Směrový úhel přímky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 6.3333

Y-posunutí: y0 = q = 9.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2697

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

střed úsečky AB: M = [2; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y+15.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 43
Úhel ∠ AOB = 23°50'19″ = 0.4161 rad