Směrnice a rovnice přímky 2x-4y=-30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x+7.5

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-4y+30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = 2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = -15

Y-posunutí: y0 = q = 7.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.7082

Délka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; 2)

Normálový vektor: n = (2; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x+2y-30 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 85
Úhel ∠ AOB = 19°26'24″ = 0.3393 rad