Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=43


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+8.6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-43 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 14.3333

Y-posunutí: y0 = q = 8.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.3744

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y+2 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 43°4'10″ = 0.7517 rad