Směrnice a rovnice přímky 2x-6y=-46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+7.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-6y+46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+1
y = 2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -23

Y-posunutí: y0 = q = 7.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2732

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; 2)

Normálový vektor: n = (2; -6)

střed úsečky AB: M = [4; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x+2y-42 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 87
Úhel ∠ AOB = 27°52'1″ = 0.4864 rad